De Kaai Kortrijk Privacy Policy 

 

In deze Privacy Policy wordt uitgelegd hoe De Kaai Kortrijk gebruik maakt van de persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen in het kader van onze werking als fitnessclub en bij het gebruik van onze website. 

In deze Privacy Policy zal 'De Kaai Kortrijk’' verwijzen naar: De Kaai Kortrijk BV, een vennootschap naar Belgisch recht met ondernemingsnummer 0828.197.084 met maatschappelijke zetel te 't Hoge 8, 8500 Kortrijk, België, alsook elke dochteronderneming of rechtsopvolger. 

De Website verwijst naar https://dekaai.be en alle afgeleide websites die door/voor De Kaai Kortrijk zijn ontworpen en worden beheerd. 

Onderwerpen die in deze Privacy Policy worden besproken: 

 • Welke gegevens verzamelen we? 

 • Hoe verzamelen we uw gegevens? 

 • Hoe gebruiken we uw gegevens? 

 • Hoe slaan we uw gegevens op? 

 • Marketing. 

 • Wat zijn uw rechten op het gebied van gegevensbescherming? 

 • Aan wie geven wij uw gegevens door? 

 • Wat zijn cookies? 

 • Privacybeleid van andere websites. 

 • Toepasselijk recht. 

 • Hoe kunt u contact met ons opnemen? 

 • Hoe kunt u contact opnemen met de bevoegde autoriteiten? 

Welke gegevens verzamelen we? 

 

De Kaai Kortrijk kan de volgende gegevens verzamelen: 

 • Persoonlijke identificatiegegevens waaronder meer bepaald: naam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres, geboortedatum, gegevens fitnessabonnementen, afbeelding, gegevens over fysieke paraatheid, professionele gegevens en vergelijkbare contactgegevens.  

 • Financiële gegevens waaronder meer bepaald: krediet- en debitkaartgegevens en bankrekeninggegevens. 

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld een ledenprofiel aan te maken, in correspondentie en telefonisch. 

 • Informatie over uw afgenomen diensten, uw aanwezigheid in onze gebouwen en het gebruik dat u maakt van onze faciliteiten. 

 • Statistische informatie zoals internetbrowser, apparaat type, geschatte locatie (op basis van IP-adres) en duur van uw websitebezoek bij gebruik van de Website. 

 • Voor de veiligheid van onze leden en personeelsleden is er camerabewaking aanwezig aan de ingang van onze gebouwen.  

Hoe verzamelen we uw gegevens? 

 

De meeste gegevens die wij verzamelen, verstrekt u direct aan De Kaai Kortrijk. Wij verzamelen gegevens en verwerken deze wanneer u: 

 • Zich aanmeldt of aangemeld hebt als (prospectief) lid van onze club. Dit on- of offline. 

 • Het contactformulier op onze website invult of contact neemt via sociale media. 

 • Vrijwillig een klantenenquête invult of feedback geeft via e-mail of telefoon. 

 • Onze Website gebruikt of bekijkt, via de cookies van uw browser. Zie ook onze Cookieverklaring. 

 • Uw gegevens vrijwillig met ons deelt. 

 • Gebruik maakt van onze faciliteiten. 

Daarnaast worden uw gegevens in bepaalde gevallen aan ons bezorgd door sportclubs in het kader van de reservatie van ruimtes of toestellen. Wij verzamelen en verwerken deze gegevens. 

Hoe gebruiken wij uw gegevens? 

 

De Kaai Kortrijk verzamelt uw gegevens zodat wij: 

 • U de mogelijkheid kunnen geven een ledenaccount aan te maken.  

 • U de mogelijkheid kunnen geven een (online) reservatie te maken.  

 • Uw betaling kunnen afhandelen. 

 • U nieuwsbrieven, mailings en uitnodigingen kunnen toezenden om u aldus te informeren over onze werking. 

 • U kunnen contacteren indien dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening.  

 • U kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. 

 • De Website kunnen verbeteren en het aanbod van diensten en producten kunnen afstemmen op uw voorkeuren. 

Hoe slaan we uw gegevens op? 

 

Uw gegevens worden opgeslagen in ons systeem voor klantenbeheer. Er werden passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. 

Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, minstens voor de duurtijd van de klantenrelatie. Dit nooit langer dan wettelijk toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegeven. Aan het einde van de bewaartermijn wissen wij uw gegevens door de informatie uit onze digitale opslag te verwijderen. 

Gegevens die eventueel opgeslagen worden in uw Technogym Mywellness Cloud worden door Technogym S.p.a ook na uw lidmaatschap bijgehouden, zodat u uw gegevens kan overdragen indien gewenst.  

Marketing 

 

De Kaai Kortrijk kan u informatie sturen over diensten of producten van ons waarvan wij denken dat u die nuttig zal vinden. 

U heeft te allen tijde het recht om De Kaai Kortrijk te verbieden contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden. 

Indien u niet langer gecontacteerd wenst te worden voor marketingdoeleinden, kunt u ons dit laten weten door een e-mail te sturen naar info@dekaai.be.  

Wat zijn uw rechten inzake gegevensbescherming? 

 

De Kaai Kortrijk wil er graag voor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van al uw rechten op het gebied van gegevensbescherming. Iedere gebruiker heeft recht op het volgende: 

Het recht op toegang - U heeft het recht om De Kaai Kortrijk te verzoeken u kopieën van uw persoonlijke gegevens toe te sturen. Wij kunnen u een redelijke vergoeding aanrekenen voor deze dienst. 

Het recht op rectificatie - U heeft het recht om De Kaai Kortrijk te verzoeken alle informatie die u onjuist acht te corrigeren. U heeft ook het recht om De Kaai Kortrijk te verzoeken de informatie waarvan u denkt dat deze onvolledig is, aan te vullen. 

Het recht op gegevenswissing - U heeft het recht om De Kaai Kortrijk te verzoeken uw persoonlijke gegevens te verwijderen, onder bepaalde voorwaarden. 

Het recht om de verwerking te beperken - U heeft het recht om De Kaai Kortrijk te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, onder bepaalde voorwaarden. 

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking - U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Kaai Kortrijk, onder bepaalde voorwaarden. 

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens - U heeft het recht om De Kaai Kortrijk te verzoeken de door ons verzamelde gegevens aan een andere organisatie, of rechtstreeks aan u, over te dragen, onder bepaalde voorwaarden. 

Als u een verzoek indient, hebben wij een maand de tijd om te reageren. Als u één van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via ons e-mailadres: info@dekaai.be.  

Of schrijf ons aan: De Kaai Kortrijk BV, 't Hoge 8, 8500 Kortrijk. 

Voeg een kopie van uw identiteitskaart toe, zodat wij uw aanvraag kunnen verifiëren. De niet-essentiële gegevens op uw identiteitskaart kunnen en moeten geanonimiseerd worden. 

Aan wie geven wij uw gegevens door? 

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij daarvoor een rechtmatige basis bestaat. Als we voor het beheren van onze relatie met u een beroep doen op een extern bedrijf (bv. een softwarefirma of gespecialiseerd adviesbureau), dan mogen zij uw gegevens alleen verwerken binnen het met hen afgesproken kader, hetgeen in overeenstemming zal zijn met de voorschriften van de AVG. 

In principe worden uw gegevens enkel binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Mochten uw persoonsgegevens in uitzonderlijke gevallen toch buiten de EER verwerkt worden, dan zal dit steeds in overeenstemming met de voorschriften van de AVG gebeuren. 

Cookies 

 

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internetloggegevens en informatie over het gedrag van bezoekers te verzamelen. Wanneer u onze Website bezoekt, kunnen we automatisch informatie van u verzamelen door middel van cookies of soortgelijke technologie. 

Voor meer informatie, zie onze Cookieverklaring. 

Privacy beleid van andere websites 

 

De Website bevat links naar andere websites. Onze Privacy Policy is alleen van toepassing op onze Website, dus als u op een link naar een andere website klikt, dient u het daar toepasselijke privacy beleid te lezen. 

Toepasselijk recht en forumkeuze 

 

Door de Kaai Kortrijk Website te bezoeken en dus uitdrukkelijk deze Privacy Policy en de voorwaarden ervan te aanvaarden, gaat u ermee akkoord dat elk geschil of elke vordering met betrekking tot deze Privacy Policy en de verwerking van persoonsgegevens wordt beheerst door het Belgische recht en dat dit de exclusieve bevoegdheid is van de rechtbanken van de zetel van de Kaai Kortrijk. 

Diversen 

 

Indien één van de bepalingen van deze Privacy Policy geheel of gedeeltelijk nietig zou worden verklaard door een bindende beslissing, zal dit geen enkele invloed hebben op de andere bepalingen van deze Privacy Policy. De Kaai Kortrijk is gerechtigd een dergelijke bepaling te wijzigen of te vervangen door een andere bepaling die, binnen wettelijke grenzen, hetzelfde effect heeft. 

Indien De Kaai Kortrijk nalaat om strikte naleving van de bepalingen van deze Privacy Policy te eisen, zal dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand of afwijzing daarvan. 

Contact met ons opnemen 

 

Als u vragen heeft over de Privacy Policy van De Kaai Kortrijk, over de gegevens die wij over u bewaren, of als u gebruik wilt maken van één van uw rechten op het gebied van gegevensbescherming, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

Mail ons op: info@dekaai.be.  

Bel ons op: (+32) 56 20 11 43. 

Of schrijf ons aan: De Kaai Kortrijk BV, 't Hoge 8, 8500 Kortrijk. 

Contact opnemen met de bevoegde autoriteit 

 

Indien u een klacht wenst te melden, of indien u van mening bent dat de Kaai Kortrijk uw probleem niet op een bevredigende manier heeft aangepakt, kunt u contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. 

E-mail: contact@apd-gba.be  

Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 

 

 

Deze Privacy Policy werd voor het laatst bijgewerkt op 14 december 2022.