ALGEMENE VOORWAARDEN
DE KAAI KORTRIJK

 

 

 1. Huidig algemene voorwaarden zijn van toepassing in de relatie tussen individuele klanten van De Kaai Kortrijk, met zetel te 8500 Kortrijk, ’t Hoge 8, RPR 828.197.084, onder gelijk welke formule.

 

 1. De klant wordt lid van De Kaai Kortrijk door inschrijving op één van de lidmaatschapsformules. Door inschrijving verbindt de klant er zich toe het overeengekomen lidgeld te betalen. Vanaf betaling krijg de klant, binnen de toegangsuren, toegang tot de infrastructuur van De Kaai Kortrijk. Niet gebruik van het lidmaatschap door de klant om wat voor reden dan ook kan nooit op zich reden zijn tot voortijdige beëindiging van de overeenkomst of terugbetaling van lidgelden. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet worden doorgegeven of overgedragen.  De klant verbindt er zich toe zich te houden aan het huishoudelijk reglement.

 

 1. De klant verklaart te weten dat voor welbepaalde activiteiten zoals individuele begeleiding en andere zoals geafficheerd in De Kaai Kortrijk en vermeld op de prijslijst die louter informatief wordt meegedeeld bij inschrijving, een afzonderlijke en bijkomende vergoeding moet betaald worden. M.b.t. tot die activiteiten komt slechts een overeenkomst met de klant tot stand bij inschrijving. De prijslijsten kunnen ten allen tijde worden aangepast.

 

 1. Het lidgeld kan 2 maal per jaar worden geïndexeerd. De indexering gebeurt in januari van elk jaar en in juli van elk jaar telkens op basis van de gezondheidsindex van respectievelijk december en juni van elke jaar. Niet indexatie houdt geen afstand in van het recht van De Kaai Kortrijk om naderhand alsnog te indexeren.

 

 1. Bij wanbetaling is van rechtswege intrest verschuldigd aan de wettelijke rentevoet (welke voor professionele abonnementen gelijk is aan intrest overeenkomstig de wet betalingsachterstand) evenals een schadevergoeding van 250 EURO ter dekking van de administratieve kosten. Bij wanbetaling kan de toegang tot De Kaai Kortrijk worden ontzegd tot volledige betaling van zowel hoofdsom, intresten als kosten. Bij herhaalde wanbetaling kan het lidmaatschap definitief worden geschrapt.

 

 1. Abonnementen aangegaan voor bepaalde duur worden stilzwijgend verlengd voor een zelfde duur en tegen dezelfde voorwaarden indien deze niet schriftelijk worden opgezegd drie maanden voor het einde van de lopende duur. Abonnementen aangegaan voor onbepaalde duur kunnen ten allen tijde schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van drie maanden.

 

 1. De Kaai Kortrijk houdt zich het recht voor om ten allen tijde de openingsuren en -dagen te wijzigen. De Kaai Kortrijk kan zowel de inrichting van De Kaai Kortrijk als de beschikbare faciliteiten en toestellen aanpassen en/of te wijzigen zonder dat dit voor de leden reden kan zijn om de overeenkomst te beëindigen. Bijzondere activiteiten zoals individuele op groepslessen kunnen steeds geannuleerd worden, mits terugbetaling van de prijs, zo o.m. in geval van onbeschikbaarheid van de lesgever of beperkte interesse in geval van groepslessen.

 

 1. De klant draagt het risico in geval van gezondheidscrisis die aanleiding geeft tot sluiting en/of beperking van de toegang tot De Kaai Kortrijk en/of het gebruik van infrastructuur. Dit zal nooit aanleiding kunnen zijn voor terugbetaling van lidgelden.

 

 1. De Kaai Kortrijk houdt zich het recht voor om klanten de toegang tot De Kaai Kortrijk tijdelijk of definitief te ontzeggen in geval van wangedrag, beschadiging, inbreuk op het huishoudelijk reglement, onrechtmatig gebruik van toegangsrechten bijv. door het doorgeven van lid- of toegangskaarten. Dit zal nooit aanleiding kunnen zijn voor terugbetaling van lidgelden.

 

 1. De Kaai Kortrijk kan niet beschouwd worden als bewaarder van kledij en materiaal van klanten in kleedkamers, lockers of elders en kan dan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal hiervan. Hetzelfde geldt voor voertuig op de parking. De Kaai Kortrijk is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, ziekte of overlijden die verband houden met de activiteiten en/of de uitoefening ervan in De Kaai Kortrijk. De Kaai Kortrijk is evenmin aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen van haar klanten t.a.v. andere klanten. Het is aan de klant om er op toe te zien dat hij medisch in staat is voor de activiteiten waar hij aan deelneemt. De aansprakelijkheid van De Kaai Kortrijk voor de gevolgen van gebreken in of slechte werking van toestellen of infrastructuur, dan wel handelen of nalaten van haar aangestelden is beperkt tot BEDRAG[TG1] 

 

 1. De Klant verklaart kennis te hebben van het GDPR beleid van De Kaai Kortrijk en verklaart zichu uitdrukkelijk akkoord met dit beleid.

 

 1. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken gelegen te Kortrijk bevoegd.

 


 [TG1]Checken waarvoor De Kaai verzekerd is.